Vedtekter for Norske Filtmakere

§ 1.

Navn

1) Norske Filtmakere

§ 2.

Formål

2.1) Laget har som formål å fremme samarbeid og respekt mellom norske filtmakere.

2.2) Ta vare på og videreutvikle norske filtmakertradisjoner og filtrelaterte teknikker, blant annet
ved samlinger og kurs.

2.3) Arbeide for å heve filtmakernes anseelse utad, ved utstillinger, faglige samlinger og internasjonal kontakt.

2.4) Verne om medlemmenes særpreg og egenart.
Kopiering eller etterligning uten designers tillatelse godtas ikke i laget.

2.5) Sikre høyere kvalitet ved juryert medlemsopptak, der det legges vekt på det håndverksmessige og på personlig egenart.

§ 3.

Medlemskap

3.1) Alle som ønsker medlemskap må sende inn 5 definerte, ulike arbeider som må godkjennes av en jury.

3.2) Medlemskapet er personlig og direkte.

3.3) Utmeldelse må skje skriftlig til styret.

3.4)
Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen utgangen av juni, blir strøket av medlemslista. Det er mulig å søke permisjon i inntil to år. Medlemmer som har vært ute lenger kan søke styret om å bli medlemmer igjen.

3.5) Årsmøtet fastsetter kontingenten.

3.6) Medlemmene plikter å ta valg i styret eller eventuelle komiteer. Et medlem kan nekte gjenvalg for like lang periode som vedkommende har fungert i et verv.

§ 4.

Årsmøte

4.1) Årsmøte er lagets høyeste myndighet.

4.2) Ordinært årsmøte holdes en gang pr. år, innen utgangen av april.

4.3) Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.
Saksliste med vedlegg sendes til årsmøtedeltakerne senest 2 uker før årsmøtet.

4.4) Ved avstemning på årsmøtet er det kun frammøtte medlemmer med betalt medlemskontingent som kan stemme. Forslag vedtas med alminnelig flertall.

4.5) På ordinært årsmøte behandles:

1) Konstituering av årsmøte med navneopprop
2) Godkjenning av innkalling
3) Valg av møtedirigent
4) Valg av 2 personer til undertegning av årsmøtets protokoll
5) Godkjenning av dagsorden
6) Årsberetning
7) Regnskap
8) Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer
9) Fastsettelse av medlemskontingent
10) Budsjett og arbeidsplaner for etterfølgende regnskapsår
11) Innkomne saker
12) Valg

4.6) Valg

1) Valgperioden er 2 år, valget organiseres slik at man får nødvendig overlapping for å sikre kontinuitet i styret. Leder og sekretær bør ikke gå ut av styret samtidig. Ved valg i henhold til 4.5 pkt 12 kan det fremmes benkeforslag. Disse valg avgjøres med simpelt flertall. Får ingen simpelt flertall, foretas omvalg blant de to med flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Personvalg skjer skriftlig dersom et medlem krever det.

§ 5.

Styret

5.1) Styret velges på ordinært årsmøte, og skal bestå av:

leder
sekretær
kasserer
1. styremedlem
2. styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

5.2) Styret skal lede NF fram til neste ordinære årsmøte i samsvar med vedtekter, instrukser og de vedtak årsmøtet fatter.

5.3) Styret er beslutningsdyktig med 3 styremedlemmer tilstede.
Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

5.4) Styremøtene protokollføres og godkjennes på neste styremøte.

5.5) Styret skal oppnevne komiteer/utvalg, og se til at disse arbeider tilfredstillende. Komiteer bør bestå av minst 3 medlemmer.

5.6) Styret skal informere om NF internt og eksternt.

5.7) Styremedlemmer har taushetsplikt i personlige saker som de får kjennskap til gjennom sitt verv.

5.8) Styret har ansvar for å holde vedtatte budsjetter.

§ 6.

Valgkomite

6.1) Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges på ordinært årsmøte.
De velges for to år

6.2) Valgkomiteen konstituerer seg i god tid før årsmøtet og velger en leder.

6.3) Valgkomiteen fremmer forslag til valg av personer i samsvar med vedtektenes § 4, valg.

6.4) Valgkomiteens innstilling sendes til styret senest 4 uker før årsmøtet.

§ 7.

Vedtektsendringer

7.1) Endringer i vedtektene kan kun foretas på ordinært årsmøte.

§ 8.

Juryering

8.1) Juryering foretas en gang pr. år dersom noen har meldt seg innen fristens utløp.

8.2) Juryen utnevnes av styret, og skal bestå av 3 medlemmer, hvorav minst en fra laget.
En anerkjent filtmaker (håndverksmessig kompetent)
En tekstilkunstner (kompetanse i det kreative og særegne)
En representant fra laget (for bl.a. å ivareta formålsparagrafen)

8.3) Styret tilstreber kontinuitet og kompetanse i juryen.

8.4) Årsmøte fastsetter honoraret til jurymedlemmene.

8.5) Ved juryering skal det legges vekt på:

Håndverksmessig utførelse og montering.
Ide og kreativitet

8.6) Ved godkjent juryering blir kandidaten automatisk medlem av Norske Filtmakere.

§ 9.

Oppløsning

9.1) Oppløsning av laget skal skje på årsmøte, og vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer.

9.2) Årsmøtet bestemmer hvordan eventuelle midler skal brukes.

§ 10.

Brudd På Vedtektene

10.1) Styret skal undersøke og eventuelt påklage tilfeller av brudd på vedtektene.

10.2) Hvis styret finner det nødvendig, kan saker om eksklusjon legges fram på årsmøtet til avgjørelse. Dette må i tilfelle være innmeldt som sak i henhold til vedtektene, og stå på agendaen for årsmøtet.

10.3) Hvis vedkommende ikke opphører med det påklagde forhold, kan han/hun ekskluderes som medlem i NF. Vedtak om eksklusjon krever 2/3 flertall.